Přehled

Naše služby

Ekonomické činnosti

 • evidence vlastníků a nájemníků všech bytových a nebytových jednotek
 • vytváření evidenčních listů / předpisů plateb
 • pravidelná úprava záloh dle potřeb/požadavků vlastníků, případně nárůstů cen
 • evidence a kontrola plateb, zasílání upomínek, případně komunikace s dlužníky
 • zpracování podkladů k žalobám včetně výpočtů penále
 • provádění ročního vyúčtování zálohových plateb
 • spolupráce při vytváření stanov, domovních řádů, parkovacích řádů, směrnic, nájemních smluv a dohod o převodu členských práv a povinností
 • svolávání a organizace schůzí a shromáždění
 • pravidelná komunikace se členy družstva, vlastníky i nájemníky
 • zajišťování služby SIPO, předepisování plateb a provádění potřebných změn
 • kontroly přijatých dokumentů, příprava příkazů k úhradě
 • obsluha elektronického bankovnictví dle požadavků vlastníka (zadávání příkazů k úhradě, provádění plateb)
 • tvorba pravidelných přehledů fondu oprav a jejich předkládání vlastníkovi.

Technické činnosti

 • přebírání nemovitostí, kontrola převzatých dokumentů
 • vedení a archivace technické evidence nemovitosti
 • zajištění dodávek médií, uzavírání smluv s požadovanými dodavateli (teplo, teplá a studená voda, plyn, el. energie, úklid, odvoz odpadu, pojištění, deratizace, dezinsekce, údržba zeleně
 • kontrola termínů pravidelných revizí a jejich zajišťování
 • zajištění oprav, provádění výběrových řízení
 • zajištění havarijní služby
 • pravidelná kontrola nemovitostí, informování o potřebných opravách
 • provádění odečtu konečných i patních měřidel
 • komunikace s dodavateli, zajišťování mimořádných faktur
 • komunikace s pojišťovnami, příprava podkladů pro hlášení a vyřizování pojistných událostí.

Spolupráce při zakládání společenství vlastníků jednotek

 • tvorba prohlášení vlastníka budovy
 • tvorba smluv o převodu bytu do osobního vlastnictví
 • tvorba návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • zajištění dokumentů a plánků nezbytných k převodu jednotek
 • tvorba návrhů na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • zajištění notářských služeb
 • likvidace bytových družstev
 • tvorba a podávání přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • komunikace s katastrálním úřadem, soudem, finančním úřadem.

Účetnictví , daňová evidence, mzdová agenda

 • vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
 • evidování a zpracování všech účetních dokladů
 • vystavování faktur dle požadavku vlastníka
 • předkládání výsledků účetních operací vlastníkovi, zasílání sestav v analytickém členění
 • tvorba a předkládání zpráv o hospodaření
 • tvorba a podávání daňových přiznání
 • účast na případných kontrolách souvisejících s vedením účetnictví
 • archivace účetních dokladů
 • zpracování podkladů pro banky a stavební spořitelny dle požadavků vlastníka
 • zpracování měsíčních mezd, vypracování vyúčtování srážkové daně a daně ze závislé činnosti
 • komunikace s pojišťovnami a finančním úřadem
 • tvorba přihlášek, pravidelných přehledů a odhlášek pro pojišťovny
 • tvorba potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Úklidové služby

 • vnitřní i venkovní úklid
 • pravidelné, mimořádné i jednorázové úklidy domů i bytů
 • úklidy kanceláří
 • zimní úklid – odklízení sněhu
 • mytí podlah a schodišť
 • mytí a leštění skleněných ploch a oken
 • čištění koberců
 • úklidy na společenských akcích.

Údržba

 • pravidelná kontrola nemovitostí
 • drobná údržba nemovitostí do limitu schváleného vlastníkem (drobné opravy, výměny žárovek atd.)
 • zajištění výběrových řízení u větších oprav
 • zajištění kontroly a převzetí provedených prací
 • každoroční vytváření plánu oprav a investic na další období
 • odvoz a likvidace nadměrného odpadu